WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Resistant BM - BM kháng

BM50 tạo năm 2023 Kháng 3 dòng chưa tạo tài khoản quảng cáo- BM50 Resistant 3 line created 2023 have not created ads account
52.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Bảo hành live BM 48h - 48h warranty for restriction Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM5 limit 250 tạo cổ 2021 kháng 3 dòng tạo sẵn 1 tài khoản - trả trước (4 tài khoản sau có thể đổi thông tin) - BM5 limit 250 old 2021 resistant 3 line can create more 4 ads account (already created 1 ads account - prepaid, 4 ads account can change info).
450.000đ

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bảo hành live BM 48h(Không bảo hành chạy qc) - 48h warranty for restriction, without run ads/add card - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

BM0 limit 250 Kháng hạn chế quảng cáo 3 dòng chưa tạo tkqc (bao tạo tkqc limit 250$) - BM0 limit 250 Resistant 3 Line can create 5 account after spending - No tax (warranty create ads account limit 250$).
250.000đ

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card - Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

BM350 Kháng 3 dòng die tkqc (dùng cầm tk khác như page - tkqc) - BM350 Resistant (3 line) die ads (use for hold other asset like fanpage and ads account)
20.000đ

Bảo hành live BM 48h - 48h warranty for restriction BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spendingNăm tạo BM/TKQC - BM/Ads created years: 2023 Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM5 limit 250 tạo cổ 2023 kháng 3 dòng tạo sẵn 1 tài khoản - trả trước (4 tài khoản sau có thể đổi thông tin) - BM5 limit 250 old 2023 resistant 3 line can create more 4 ads account (already created 1 ads account - prepaid, 4 ads account can change info)
370.000đ

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bảo hành live BM 48h(Không bảo hành chạy qc) - 48h warranty for restriction, without run ads/add card - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

BM350 Kháng xmdt (Tạo giữa 2023) TKQC tạo cổ (có thể đổi tiền, giờ, quốc gia) - BM350 Resistant (Indentify) have created 1 ads account (can change currency, timezone and nation) - Created date 2023
46.000đ

Bảo hành live BM 48h - 48h warranty for restriction BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk đầu là 50$ - Starter ads limit 50 USD Năm tạo BM/TKQC - BM/Ads created years: 2023 Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM350 Kháng 3 dòng (Tạo giữa 2023) TKQC tạo cổ (có thể đổi tiền, giờ, quốc gia) - BM350 Resistant (3 line) have created 1 ads account (can change currency, timezone and nation) - Created date 2023
52.000đ

Bảo hành live BM 24h- 24h warranty for restriction BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk đầu là 50$ - Starter ads limit 50 USD Năm tạo BM/TKQC - BM/Ads created years: 2023 Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin