WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM350 Cổ (2018-2022) trắng chưa tạo TKQC kháng bị ẩn tích - Old BM (2018-2022) Resistant hidden green tick have not created ads acc (Can create upto 3 ads account after spending - starter limit is 50$)

70.000đ

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link
Created years: 2018-2022
BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending
Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD
Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link
Created years: 2018-2022
BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending
Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD

Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm
Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này