WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

1500$ - 250$ Limit Personal Ads Account

FACEBOOK account with personal 5m8 daily spend ads account (full profile, Full infor Vietnam) - Full via limit 5m8 VNĐ checkpoint mail (Hàng Nolimit tụt)
140.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 12h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 12h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit (Không bảo hành giới hạn ngân sách khi vi phạm chính sách quảng cảo, No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Set 1 via trắng + 9 tkqc limit 250$ , Quốc gia PH lách thuế ( bao tụt limit khi add thẻ) - Set 1 white account +9 ads account daily limits 250$ nation PH No Tax
1.200.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Set white account + 1 ads account 8600 + daily spend limit (Currency THB, Time zone +7, Nation Thailand, can not change currency) - Set via trắng + 1 tài khoản 8600 + full Thái ( +7, THB, Thailand)
130.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 12h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 12h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time Chỉ đổi được tiền giờ, không đổi được quốc gia - Can not change country, can change Currency and Timezone

Set White account+ 1 ads account 1500 USD daily spend limit (Currency USD, Time zone +7, Nation US, can not change info of ads account) - Set via Trắng + 1 tài khoản 1500 USD ( +7, USD, quốc gia US không thuế, không đổi được thông tin
480.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 24h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 24h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit (Không bảo hành giới hạn ngân sách khi vi phạm chính sách quảng cảo, No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 72h kể từ lúc mua hàng - 72 hours warranty from purchased time Không đổi được thông tin tài khoản quảng cáo - Can not change info of ads account

Set via trắng+ 9 tk limit 250$ (có thể đổi tiền giờ và quốc gia) - Set White account keep 9 Ads account limit 250$ (Can change Currency , Timezone and Country)
1.500.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Set via trắng+ 8 tk limit 250$ (có thể đổi tiền giờ và quốc gia) - Set White account keep 8 Ads account limit 250$ (Can change Currency , Timezone and Country)
1.350.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Set via trắng+ 7 tk limit 250$ (có thể đổi tiền giờ và quốc gia) - Set White account keep 7 Ads account limit 250$ (Can change Currency , Timezone and Country)
1.180.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

A Set 1 White account+ 1 Ads account limit 250 USD (Can change Currency - Timezone - Country) - Set 1 via trắng + 1tk limit 250 USD (Đổi được tiền giờ quốc gia)
199.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Set via trắng + 8 tk limit 5m8 ( Tiền việt ) - Set White account keep 8 Ads account limit 250 VNĐ
850.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 12h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 12h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time Chỉ đổi được tiền giờ, không đổi được quốc gia - Can not change country, can change Currency and Timezone

Set via trắng+ 9 tk limit 6m4 VNĐ daily spend ads account - Set White account keep 9 Ads account limit 6m4 VNĐ checkpoint mail
880.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Full via limit 8800++ THB tiền, Quốc gia Thái Lan (TKQC tạo 2023) - Personal accoun with daily limits 8k8++ THB Thailand (Full Currency and timezone thailand, ads account old created 2023)
150.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 12h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 12h, need backup admin after receive Tài khoản quảng cáo tạo : 2023 Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time Chỉ đổi được tiền giờ, không đổi được quốc gia - Can not change country, can change Currency and Timezone

FACEBOOK account with personal 250$ daily spend ads account (full profile, Can change Currency - Timezone - Country) - Full via 250$ checkpoint mail (Có thể đổi tiền - giờ - quốc gia)
190.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 12h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 12h, need backup admin after receive Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit (Không bảo hành giới hạn ngân sách khi vi phạm chính sách quảng cảo, No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time