WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set via no2fa trắng+ 9 tk limit 250$ (có thể đổi tiền giờ và quốc gia) - Set White account no2fa keep 9 Ads account limit 250$ (Can change Currency , Timezone and Country)

3.000.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này