WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

A Set no2fa account+ 1 Ads account limit 250 USD (Can change Currency - Timezone - Country) - Set 1 via no2fa + 1tk limit 250 USD (Đổi được tiền giờ quốc gia)

360.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

 

 

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này