WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM XMDN - Verified BM

BM5 Limit 250$ XMDN 1s tạo sẵn 1 tài khoản, trống 4 slot - BM5 limit 250$ Business Verified (only in Information) (Already have 1 account, can create 4 more ads account)
500.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

BM350 XMDN US Real đã tạo sẵn 1 TKQC (có kèm file document) - BM350 business VERIFIED Documents (Country US- have created 1 ads account - include document file)
1.300.000đ

Ads account limit (after create): 50$ - Can break to 250$ after spending more money Verified: Documents Country: US

BM350 XMDN FR Real chưa tạo TKQC (có document) - BM350 business VERIFIED Document (Country IT-FR-- have not created ads account yet, include document)
1.100.000đ

Ads account limit (after create): 50$ - Can break to 250$ after spending more money Verified: Documents Country: IT