WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Resistant BM - BM kháng

BM50 tạo năm 2023 Kháng 3 dòng chưa tạo tài khoản quảng cáo- BM50 Resistant 3 line created 2023 have not created ads account
45.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Bảo hành live BM 48h - 48h warranty for restriction Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM0 limit 250 Kháng hạn chế quảng cáo 3 dòng chưa tạo tkqc (bao tạo tkqc limit 250$ - có thể đổi tiền) - BM0 limit 250 Resistant 3 Line have not created ads account can create 5 account after spending - No tax (warranty create ads account limit 250$, can
250.000đ

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card - Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

BM50 cổ (2018-2022) Kháng 3 dòng cực khoẻ (tài khoản quảng cáo bị hạn chế, dùng để cầm tài nguyên khác)- BM50 Old (2018-2022) Resistant 3 line very strong (die ads account, use for hold other assets)
48.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM5 250$ tạo 2023 kháng 3 dòng trống 4 slot (Bao tạo đủ limit, tài khoản đầu trả trước) - BM5 limit 250$ created 2023 resistant 3 line (already created 1 ads account, can create 4 more ads account, first ads account is prepaid).
380.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)

BM1 limit 250 Kháng hạn chế quảng cáo 3 dòng đã tạo tkqc (có thể đổi tiền) - BM1 limit 250 Resistant 3 Line have created 1 ads account can create 5 account after spending (can change currency).
250.000đ

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card - Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

BM5 250$ ngâm 1 tháng kháng 3 dòng trống 4 slot (Bao tạo đủ limit, tài khoản đầu trả trước) - BM5 limit 250$ created more than 1 month resistant 3 line (already created 1 ads account, can create 4 more ads account, first ads account is prepaid).
299.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)

BM50 cổ Kháng bị ản tích chưa tạo tài khoản quảng cáo- BM50 Old Resistant was hidden green line created 2023 have not created ads account
35.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM5 250$ kháng xác minh danh tính tạo 2023 trống 4 slot (Bao tạo đủ limit, tài khoản đầu có thể đổi tiền) - BM5 limit 250$ Resistant (identify - green tick) created 2023 (already created 1 ads account can change currency, can create 4 more ads account).
260.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin