WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set via trắng no2fa+ 9 tk limit 5m8 VNĐ ( VNĐ, múi giờ +7, có thể đổi quốc gia )- Set White account no2fa keep 9 Ads account limit 5m8 VNĐ (currency VNĐ, time zone +7, can change nation )

2.500.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

 

 

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này