WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set via no2fa trắng+ 8 tk limit 5m8 VNĐ ( VNĐ, múi giờ +7, có thể đổi quốc gia ) - Set White account no2fa keep 8 Ads account limit 5m8 VNĐ ( VNĐ, time zone +7, can change nation )

2.200.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit (Không bảo hành giới hạn ngân sách khi vi phạm chính sách quảng cảo, No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này