WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set no2fa account + 1 ads account 5m8 daily spend limit (Currency VND, +7, can change nation) - Set via Trắng no2fa+ 1 tài khoản 5m8 ( múi giờ + 7, tiền VND, có thể đổi quốc gia )

250.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit (Không bảo hành giới hạn ngân sách khi vi phạm chính sách quảng cảo, No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Set no2fa account keep 1 Ads account limit 5m8  daily spend ads account no tax ( Full via, Currency VND, Time zone +7, nation Philippines, can not change info of ads account) -Set via no2fa trắng+ 1 tk limit  5m8 VNĐ lách thuế( Tiền VNĐ, múi giờ +7, quốc gia Philippines, không đổi được thông tin tài khoản )

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này