WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Old BM keep 3 Unlimited (Nolimit) Daily Spend Ads account Shared partner From BM2500 - BM Cổ cầm 3 TKQC Nolimit share từ BM2500

1.380.000đ

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link
Warranty Drop Limit 72h - Bao tụt limit 72h
Warranty Central BM (BM2500 owned ads) Dead in 48h - Bảo hành BM tổng die 48h
Ads account can change Currency - Timezone - Country - TKQC có thể đổi tiền, giờ, quốc gia
Only support backup - No support split

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link
Warranty Drop Limit 72h - Bao tụt limit 72h
Warranty Central BM (BM2500 owned ads) Dead in 48h - Bảo hành BM tổng die 48h
Ads account can change Currency - Timezone - Country - TKQC có thể đổi tiền, giờ, quốc gia
Only support backup - No support split

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này