WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM50 tạo cổ (2018-2022) chưa tạo tkqc - BM50 created 2018-2022 have not created ads account

35.000đ

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link
Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h
Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm
Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link
Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h
Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm
Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này