WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM5 250$ ngâm trống 4 slot (Bao tạo đủ limit, tài khoản đầu trả trước) - BM5 limit 250$ (already created 1 ads account, can create 4 more ads account, first ads account is prepaid)

550.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)

Tài khoản đầu là tài khoản trả trước ko thể thay đổi thông tin, 4 tài khoản tạo sau có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng - First ads account is prepaid ads account can not change, 4 ads account later can change depend on demand

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card
Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này