WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM350 XMDN FR Real (có document) - BM350 business VERIFIED Document (Country FR- include document)

1.100.000đ

Ads account limit (after create): 50$ - Can break to 250$ after spending more money
Verified: Documents
Country: FR

Ads account limit (after create): 50$ - Can break to 250$ after spending more money
Verified: Documents 
Country: FR

Bảo hành tích 7 ngày - Warranty verify green tick in 7 days

 Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
 Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc, không bao hành add thẻ hold/ die) - Warranty die BM without run ads/add card hold or die
 Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
 Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này