WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set 1 via trắng + 9 tkqc limit 250$ , Quốc gia PH lách thuế ( USD, Quốc gia Philippines ) bao tụt limit khi add thẻ - Set 1 white account +9 ads account daily limits 250$ nation PH No Tax ( currency USD, Country Philippines )

1.400.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này