WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set 1 via trắng + 7 tkqc limit 250$ , Quốc gia PH lách thuế ( bao tụt limit khi add thẻ) - Set 1 white account +7 ads account daily limits 250$ nation PH No Tax

1.050.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này