WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM5 Limit 250$ XMDN 1s tạo sẵn 1 tài khoản, trống 4 slot - BM5 limit 250$ Business Verified (only in Information) (Already have 1 account, can create 4 more ads account)

450.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card
Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

 Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
 Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
 Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc, không bao hành add thẻ hold/ die) - Warranty die BM without run ads/add card hold or die
 Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
 Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này