WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Bm20 limit 250$ tạo năm 2023 (đã tạo 20 tkqc - tạo năm 2023 có thể đổi tiền tệ, quốc gia và múi giờ) - Bm20 limit 250$ create date 2023 (have created 20 ads accounts in 2023, can change currency, nation and timezone)

2.900.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card
Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
Bao ngâm die 24h (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM 24h without run ads/add card
Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này