WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM0 limit 250 Kháng hạn chế quảng cáo 3 dòng chưa tạo tkqc (bao tạo tkqc limit 250$ - có thể đổi tiền) - BM0 limit 250 Resistant 3 Line have not created ads account can create 5 account after spending - No tax (warranty create ads account limit 250$, can

250.000đ

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit
- Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card
- Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
- Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit
- Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card
- Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
- Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này