WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM0 250 NGÂM 5 tháng NHANH LÊN NLM - BM0 250 created more than 5 month can become NOLIMIT after pay

199.000đ

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)

 Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
 Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM
 Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card
 Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time
 Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này